Akce KC NADĚJE pro rok 2017

(Průběžně aktualizováno - vždy nejnovější verze!)

10.-11. listopad     - NOE 

19. listopad            - bohoslužba v KS Brno

3. prosinec            - EBED - Marek Pezlar

4. prosinec            - SVS – setkání všech služebníků 17:30

17. prosinec           - 2. mládežnická - Vánoční bohoslužba

23. prosinec           - sobotní Večer chval - Vánoční - 17:00

31. prosinec           - sborový Silvestr

Poznámky:

·      5-té neděle - region SL, IV + Večery chval od 17:00 (bohoslužba dopoledne není)

·      Vánoce - bohoslužba 24. a 31. nebude

Verše na rok 2017

Bučovice:

Izajáš 55:2  Proč utrácíte peníze nikoli za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději mě a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem.

Marek 4:21  Dále jim řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel? Nemá se postavit na svícen?"

1. Korintským 2:5  neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci.

Slavkov:

Římanům 12:17-18    Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. 

Žalm 61:9  Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny.
 

Ivanovice:

 

Bukovany (Kyjov):

Jan 7:37  V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij!"

Žalm 32:1-3  Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti!

 

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
+420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz