O poklad Krále Králů

další testík: můžete stáhnout i zde -  o poklad krale kralu.docx 
 
 

O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ

  RÚT

1)   Název města, kde rodina Noemi  žila

 

……………………………………………………….

 

2)   Země, do které odešli.

 

………………………………………………………

 

 

3)   Napiš důvod, proč se rozhodli opustit svůj domov:

 

………………………………………………………

 

4)   Jak se jmenují otec a matka?

 

…………………………………………………….

 

5)   Jak se jmenují synové?

 

……………………………………………………

 

 

V cizině došlo k tragédii.

6)   Napiš jméno muže, který zemřel:  ……………………

 

O něco později se do Noemina života vrátila na chvíli radost.

Její dva synové se oženili.

7)     Napiš jména jejich manželek:

 

……………………………………….

 

 

 

8)   Co se potom stalo?

a)   Žili šťastně ještě mnoho let

b)  Rozhádali se a rozešli se

c)  Synové Noemi zemřeli

 

9)   Z Betléma přišla dobrá zpráva

a)  Vyhráli milión a nebudou už muset pracovat

b)  Král je pozval k sobě na návštěvu

c)  V Betlémě už není hlad

 

10)                Noemi přemlouvala své snachy aby

a)  s ní odešly do Betléma

b)  Zůstaly ve své zemi a vrátily se ke svým rodinám

c)  Se už nikdy nevdaly

 

11)                Napiš jméno snachy, která zůstala s Noemi.

 

      ………………………………………………

 

 

12)                Noemi chtěla změnit své jméno. Jak jí teď lidé měli říkat?

…………………………………………………

 

13)                Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

 

Betlém leží v moábské zemi.

 

Orpa a Rút se přestěhovaly do Betléma.

 

„Všemohoucí“ je Boží jméno.

 

Právě začínala sklizeň ječmene.

 

Rút šla pracovat na pole.

 

14)                Jak se jmenoval nejbližší příbuzný? Jak se mu ještě jinak říkalo?

………………………………………………………………………..

15)                Kde se rozhodovaly důležité věci?

a)  Na náměstí

b)  U soudu

c)  V městské bráně

 

 

16)                Na znamení dohodnuté věci se dával:

a)  Sandál

b)  Ponožka

c)  Plášť

 

17)                Boáz si Rút vzal za :

a)  Ženu

b)  Služebnou

c)  Kuchařku

 

18)                Na Noemi

a)  Zapomněli

b)  Odešli od ní

c)  Zůstávali spolu a ona jim pomáhala vychovat jejich syna

 

 

 

JAN  13 – 21

 

1)  Při poslední večeři Pán Ježíš umyl učedníkům

a)  Hlavu

b)  Ruce

c)  Nohy

 

 

2)  Petr chtěl ještě:

a)  Oholit

b)  Přidat teplou vodu

c)  Umýt celý

 

3)  Pán Ježíš věděl, kdo ho zradí. Když se ho učedníci ptali, řekl jim:

a)  Jméno a adresu toho, kdo Ho zradí

b)  Že je to ten, komu podá omočenou skývu chleba

c)  Že se o to nemají starat

 

4)  Petr řekl Ježíši, že by Ho nikdy nezradil. Řekl dokonce, že

a)  S Ním půjde, kam řekne

b)  Se Mu nebude nikdy posmívat

c)  Položí za Ježíše život

 

5)  Ježíš řekl Petrovi: „ než kohout zakokrhá

a)  1x mě zapřeš

b)  Stihneme jít ještě na procházku

c)  3 x mě zapřeš

 

6)  Ježíš řekl, že Jeho učedníci se poznají podle toho, že

a)  Budou nosit velké Bible

b)  Budou každou neděli chodit do shromáždění

c)  Budou mít lásku jedni k druhým

 

7)  Ježíš učedníkům říkal, že musí odejít,

a)  Protože už Ho to na zemi nebaví

b)  Protože Bohu už je po Něm smutno

c)  Aby mohl poslat Přímluvce

 

8)  Kde Ježíše zajali?

a)  V zahradě za potokem Cedron

b)  Doma

c)  Na návštěvě

 

9)  Který učedník vzal meč a uťal ucho sluhovi velekněze?

……………………………………………………….

 

 

10)                Jak se sluha jmenoval?

a)  Malchus

b)  Haldus

c)  Walchus

 

 

 

11)                Pán Ježíš

a)  Petra pochválil

b)  Petra napomenul

c)  Si toho nevšiml

 

12)                Po Ježíšově zatčení

a)  Šli všichni učedníci s Ním

b)  Se učedníci rozprchli a jen Jan a Petr Ho tajně sledovali

c)  Šli učedníci bojovat s vojáky

 

13)                Petr Ježíše

a)   Nikdy nezapřel a vždycky se k Němu hlásil

b)  Zapřel, ale jen jednou

c)  Zapřel 3x

 

14)                Pilát chtěl Ježíše

a)  Propustit

b)  Zabít

 

15)                Židé chtěli Ježíše

a)  Propustit

b)  Zabít

 

16)                Jak se jmenovalo místo, kde byl Ježíš ukřižován?

a)  Getsemanská zahrada

b)  Gabbatha

c)  Golgota

17)                Na Ježíšově kříži byl nápis „Ježíš Nazaretský, král židovský.“

a)  Hebrejsky, latinsky a řecky

b)  Anglicky, německy a rusky

c)  Čínsky, polsky a francouzsky

 

18)                Vojáci odsouzencům na křížích zlámali  kosti

a)  Ano, všem třem

b)  Ne, jen dvěma, Ježíši probodli bok

c)  Ne, nikomu kosti nelámali

 

19)                Který den po sobotě šla Marie Magdalská ke hrobu a spatřila, že je kámen odvalený?

a)  První

b)  Druhý

c)  Třetí

 

20)                Kolik učedníků se šlo také podívat? Jak se jmenovali???

…………………………………………………………………..

 

21)                Kolik andělů uviděla Marie v hrobce?

a)  Jednoho

b)  Dva

c)  Tisíc

 

 

22)                Když uviděla Marie vzkříšeného Ježíše, nepoznala Ho. Myslela si, že to je:

a)  Nějaký  kupec

b)  Zahradník

c)  Voják

 

23)                Když se poprvé Pán po svém vzkříšení ukázal i učedníkům, byli právě:

a)  Na procházce

b)  Seděli v zahradě

c)  V domě za zavřenými dveřmi

 

24)                Jak se jmenoval učedník, který tam v té chvíli nebyl a nevěřil, že je Pán vzkříšený?

………………………………………………………………

 

25)                Když se Pán zjevil učedníkům u Tiberiadského jezera, právě se pokoušeli lovit ryby. Jak jim to šlo?

a)  Měli sítě plné ryb

b)  Měli pár ryb

c)  Vraceli se s prázdnou

 

26)                Pán Ježíš jim řekl, ať znovu  hodí sítě na pravou stranu lodi. Když to udělali, chytili spoustu velkých ryb. Kolik jich bylo?

a)   500 a síť se nepotrhala

b)  135 a chtěli i víc, ale sítě se trhaly

c)  153 a síť se netrhala

 

27)                Když učedníci snědli s Ježíšem rybu a chléb, zeptal se Ježíš Petra:

a)  Tak co, už mi věříš?

b)  Šimone, synu Janův, miluješ mne?

c)  Jak jsi mě mohl tak rychle zradit?

 

 

 

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
+420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz