Setkání sester

Pravidelně se schází sestry ke sdílení, modlitbám i k povzbuzení každý 1. čtvrtek v měsíci v 17:30 hod.
 
Zodpovědná osoba: Dagmar Pospíšilová, 739 324 486

Z PŘÍBĚHŮ ŽEN V BIBLI… 

(setkávání sester v KC Bučovice 2017)

Začaly jsme v únoru čtením o ženách Jákobových, Ráchel a Lee (Genesis 29-31) Povzbuzení z života Ráchel a Ley: 1) Když se nebiješ za svá vlastní práva, Bůh se tě zastane 2) Nechtěj si zajistit živobytí obcházením Božích přikázání, nepřinese ti to požehnání (Rachel a modly) 3) I přes svou nedokonalost můžeš být součástí dokonalého Božího plánu (matky vyvoleného národa)

V březnu jsme mluvily o ženách, které měly vliv na život Mojžíše (porodní báby – Exodus 1,17-20, Mojžíšova matka-Exodus 2,2-3, Miriam, jeho sestra – Exodus 2,4-10; 15,20, faraonova sestra - adoptivní matka, Sipora – manželka - Exodus 2,19-22; 4,20,24-26; 18,2, Numeri 12,1-15). Povzbuzení z jejich života: 1) Neboj se dělat, co je správné, Bůh tě odmění! 2) Nauč se rozeznávat Boží vůli, k jejímu naplnění mohou vést cesty, které nám „nezapadají“. 3) Každý může zhřešit, i když žije zbožně a je na něm pomazání!

V dubnu jsme mluvily o Deboře (4. a 5. kapit. z knihy Soudců). Povzbuzení z Debořina života: 1) Neboj se a nemlč, služ tím, čím tě Bůh obdařil 2) Zůstaň v pokoře, vzdej chválu Bohu, když si tě použije 3) Oceň a povzbuď i ostatní spolubojovníky, nikdy nestojíš sama!

V květnu jsme hledaly rozdíly v životech Abigail (1.Samuelova 25,3-42) a Jezábel (1.Král. kapit. 16,31, kapit. 18,4-19,4, kapit. 21,5-29, 2.Král. 9,30-37): 1) Působit pokoj může znamenat nemlčet a aktivně zasáhnout 2) Pokud máš prostředky, použij je a buď v tom štědrá 3) Někdy je možné obejít svou autoritu, jedná-li pošetile (viz Nabal) 4) Nepromeškej milost, pokud ti ji Bůh nabízí (Jezábel žila v Izraeli, měla možnost poznat pravého Boha…)

Červen byl ve znamení žen z knihy Přísloví… doporučuji číst jedno z Přísloví každý den, je zdrojem moudrosti nejen pro ženy. Jedna rada za všechny, která se objevila vícekrát… Moudrá žena buduje svůj dům!!!

Další měsíce jsme četly o ženách v rodokmenu Ježíše, začaly jsme s Támar (Genesis 38. kapit.) a Rachab (Jozue 2. kapit., kapit. 6,16-25) Povzbuzení z jejich života: 1) Dívej se na lidi srdcem jako Bůh, neposuzuj!!! 2) Rachab, ač prostitutka, byla skvělým příkladem skutečné víry 3) V každé situaci je naděje!!! 4) Vidíme Boží jednání a přivádí nás k bázni…

Potom přišla na řadu Batšeba (2.Samuelova 11. a 12.kapit.) Poučení ze života Batšeby: 1) Domýšlej důsledky svého jednání, tvá pověst jde s tebou! 2) Pouč se ze svého pádu! 3) Bůh ti může znovu požehnat, i když jsi zhřešila! 4) Bud statečná a neztrácej víru, i když tě tvé okolí odsuzuje!

Další ženou byla Rút (kniha Rút) 1) Předcházela ji dobrá pověst (jaká je ta naše?) 2) Měla vzorový vztah se svou tchyní (jaký je ten náš?) 3) Těžce pracovala a nikdy si nestěžovala! (Následujme ji!)

Poslední byla Marie, matka Ježíše (začátky evangelií... např. Lukáš 1. kapit., verše 26-56, 2. kapit. celá,  Jan 19,25-27) Povzbuzení ze života Marie, matky Ježíše: 1) Pokud je Ježíš ve tvém srdci, lidé to poznají (Marie ho nosila pod srdcem a Alžběta byla v její přítomnosti naplněna Duchem Sv.) 2) Připomínej a uchovávej ve svém srdci Boží slovo, Jeho zaslíbení, stejně jako Marie, i když zrovna nemusíš rozumět. 3) Když nemáš jiné /čerstvé/ slovo pro svůj život, zachovávej to, které Bůh už řekl (napsal:-))

Do nového roku 2018 jsme vstoupily zamyšlením nad vděčností. Ať jsou pro nás následující verše povzbuzením co dělat a jak (12 sloves v rozkazovacím způsobu!!!) a ať jsou i našim nasměrováním pro celý následující rok:

Kolosenským 3,12-17:Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. 13  Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. 14  A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. 15  Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích; k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni. 16  Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujtenapomínejtes vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. 17  A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci.

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz