Od 1. září 2014 působíme v Bučovicích jako samostatný sbor pod oficiálním názvem Apoštolská církev, KC Naděje Bučovice. Do té doby jsme byli misijní stanicí AC Vyškov. Více používáme název Křesťanské centrum Naděje, protože děláme více věcí, než jen nedělní bohoslužby - pracujeme s dětmi, mládeží, scházíme se během týdne, pořádáme různé kurzy, semináře, koncerty, dovolené..., viz naše aktivity. Jsme součástí Apoštolské církve v ČR.

VIZE - Křesťanské centrum Naděje Bučovice, sbor Apoštolské církve, je otevřené společenství lidí, kteří budují a podporují radost, vztahy a vzájemnou pomoc. Chtějí darovat naději a povzbuzení všem, kteří je potřebují, vést k osobnostnímu růstu, hodnotnému životu, misii a zakládání nových sborů. Inspirováni osobností Ježíše Krista usilují o působení Boží moci v životě moderního člověka.

MOTTO - …DAROVAT NADĚJI!

HLAVNÍ HODNOTY - VZTAHY, RADOST, BOŽÍ MOC

Krátké představení Apoštolské církve naším biskupem Martinem Moldanem:

 

KLÍČOVÉ HODNOTY KC NADĚJE BUČOVICE

1.   budujeme silné vztahy mezi námi
2.   radost vždy a všude
3.   Boží moc se projevuje na našich setkáních, ale i mimo ně
4.   jsme misijně smýšlející sbor a chceme zakládat nové sbory
5.   každý člověk se rozvíjí a je důležitý
6.   každý člověk je učedníkem Ježíše
7.   chceme dělat věci, jak nejlépe umíme
8.   jsme štědří
9.   jsme církev plná milosti
10. jsme církví moderní
11. chvála je styl našeho života
12. bojujeme s antikulturou - držíme, bráníme naše hodnoty

Občas se setkávám s dotazem, co to vůbec Apoštolská církev je, v čem se liší od ostatních církví, jaká jsou její specifika. Rád bych ji tedy představil a napsal něco málo o její činnosti. Apoštolská církev v ČR patří mezi evangelikální  církve. Evangelikalismus označuje  konzervativní  větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikální společenství v České republice jsou obvykle malá, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí. To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví. 

Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve (důraz na působení Ducha svatého, věří v dary uzdravení, zjevení, proroctví, mluvení v jiných jazycích…), které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci  Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev byla povolena a zaregistrována státem v lednu 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

Naše bohoslužby jsou provázené moderními písněmi, kázáním na zajímavá témata, svědectvími o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si můžeme povídat třeba u kávy a něčeho dobrého k snědku. Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost – tak i vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu.

VĚŘÍME... (naše vyznání víry)

  • že Bible - Písmo svaté - je jediným vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím
  • že je jeden věčně existující trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý
  • že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života
  • v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost Jeho smírčí a zástupné smrti na kříži
  • v Jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v Jeho druhý příchod na zem v moci a slávě
  • v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi
  • v dar Ducha svatého - křest v Duchu svatém, jímž je křesťan zmocněn k plnění Božích záměrů na zemi, že je dán věřícím, kteří o něj prosí, a že působí dodnes ve stejné moci jako na počátku
  • že Bůh nadpřirozeně uzdravuje nemocné, jako odpověď na modlitbu víry

Kontakt

Apoštolská církev,
KC Naděje Bučovice
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
info@kcnadeje.cz
www.kcnadeje.cz
facebook.com/kcnadeje/
youtube.com/KCNADEJEBucovice

pastor Jiří Pospíšil
tel: +420 739 600 008
www.pojky.webnode.cz