Apoštolská církev Bučovice se představuje…

V Bučovicích pracujeme v úzké spoluprácí se sborem Apoštolské církve Vyškov, jehož jsme byli misijní stanicí do září roku 2014. Od tohoto data jsme již samostaným sborem Apoštolské církve.

Občas se setkávám s dotazem, co to vůbec Apoštolská církev je, v čem se liší od ostatních církví, jaká jsou její specifika. Rád bych ji tedy představil a napsal něco málo o její činnosti. Apoštolská církev v ČR patří mezi evangelikální církve. Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizacipokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikální společenství v České republice jsou obvykle malá, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí. To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví. 

Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve (důraz na působení Ducha svatého, věří v dary uzdravení, zjevení, proroctví, mluvení v jiných jazycích…), které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci  Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev byla povolena a zaregistrována státem v lednu 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

Naše bohoslužby jsou provázené moderními písněmi, kázáním na zajímavá témata, svědectvími o Božím jednání v našich životech. Po bohoslužbách si můžeme povídat třeba u kávy a něčeho dobrého k snědku. Všechny naše akce jsou otevřené pro veřejnost – tak i Vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu.

Naše vyznání víry:

Věříme,

- že Bible - Písmo svaté - je jediným vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím

- že je jeden věčně existující trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý

- že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života

- v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost Jeho smírčí a zástupné smrti na kříži

- v Jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v Jeho druhý příchod na zem v moci a slávě

- v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi

- v dar Ducha svatého - křest v Duchu svatém, jímž je křesťan zmocněn k plnění Božích záměrů na zemi, že je dán věřícím, kteří o něj prosí, a že působí dodnes ve stejné moci jako na počátku

 - že Bůh nadpřirozeně uzdravuje nemocné, jako odpověď na modlitbu víry

Apoštolská církev,
KC Naděje
Urbáškova 132
Bučovice - Vícemilice
acbucovice@gmail.com
www.acbucovice.webnode.cz
www.facebook.com/kcnadeje/

pastor Jiří Pospíšil
tel: 739 600 008
www.pojky.webnode.cz